§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny w Serwisie www.gladkowska.pro prowadzony jest przez Katarzynę Gładkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KG Katarzyna Gładkowska z siedzibą w Krakowie, NIP: 9462480909, REGON: 521633213, adres poczty elektronicznej: kontakt@gladkowska.pro

2. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży usług, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu i Serwisu internetowego, dostępnych pod adresem internetowym www.gladkowska.pro

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu i Serwisu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określonym w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

6. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

7. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 2 Podstawowe pojęcia

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459.).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o dostarczenie usług cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Licencja – odpłatna, niewyłączna licencja uprawniająca do korzystanie z Utworów, udzielana Licencjobiorcy przez Licencjodawcę na podstawie Regulaminu,

Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Utworów na podstawie Regulaminu,

Licencjodawca – Katarzyna Gładkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KG Katarzyna Gładkowska z siedzibą w Krakowie, NIPL 9462480909, REGON: 521633213, adres poczty elektronicznej: kontakt@gladkowska.pro

Opłata Licencyjna – wynagrodzenie należne Licencjodawcy za udzielenie Licencji,

Prawo Autorskie – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655.);

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

Produkt cyfrowy – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa w postaci pliku elektronicznego w formacie .doc lub .pdf, inny? będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego i Serwisu znajdujących się na domenie www.gladkowska.pro

Serwis – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, umieszczony na domenie www.gladkowska.pro na którym znajduje się również Sklep internetowy należący do Sprzedawcy,

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gladkowska.pro

Sprzedawca – Katarzyna Gładkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KG Katarzyna Gładkowska z siedzibą w Krakowie, NIP: 9462480909 REGON: 521633213, adres poczty elektronicznej: kontakt@gladkowska.pro

Usługodawca – Katarzyna Gładkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KG Katarzyna Gładkowska z siedzibą w Krakowie, NIP: 9462480909 REGON: 521633213, adres poczty elektronicznej: kontakt@gladkowska.pro

Umowa sprzedaży treści cyfrowej lub Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie, której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Utwory – zaprezentowane w Serwisie www.gladkowska.pro materiały (e-booki, webinary, e-kursy, nagrania) wraz z będącą ich integralną częścią warstwą ilustracyjną obejmującą m.in. zdjęcia, grafiki, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej (Produktu) między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.

4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji, zaś umowa sprzedaży nie została zawarta.

5. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4 Sposoby i terminy płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności w związku z zawartą umową sprzedaży:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 98 2490 0005 0000 4530 1766 7256

b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz PayPal.pl.– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej przelewy24.pl.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami kredytowymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

4. Klient wyraża zgodę na wystawiania i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§ 5 Licencja

1. W ramach umowy sprzedaży i zapłaty określonego wynagrodzenia za Utwór (webinar, e-book, e-kurs, nagranie), Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z danego Utworu na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu wskazanemu przy danym Utworze. Po upływie tego okresu Licencja wygasa, a Licencjobiorca jest zobowiązany, bez odrębnego wezwania, zaprzestać korzystania z Utworu, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i Prawie autorskim.

2. Licencjobiorca może korzystać z Utworu wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem przepisów Prawa autorskiego oraz stosownie do określonego zgodnie z Regulaminem rodzaju Licencji.

3. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Utworu.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego, Licencjobiorca nie może w szczególności:

– rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim Utworu, ani jego fragmentu, ani ich kopii,

– udostępniać Utworu ani jego fragmentów, ani ich kopii z serwerów ftp, na stronach internetowych, czy z innych urządzeń, które powodowałyby jego dostępność dla innych niż Licencjobiorca podmiotów,

5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań Utworu lub dokonywania w nim zmian, w szczególności do skracania Utworu, zmiany tytułu, itp.

6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Utworu.

7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze zdjęć, grafik, ani jakichkolwiek innych Utworów fotograficznych lub plastycznych publikowanych w Serwisie, niebędących integralną częścią materiałów podlegających Licencji.

8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania wydruku Utworu w celach zarobkowych lub w ilościach wskazujących na cele zarobkowe, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania, zwielokrotniania, udostępniania i jakiegokolwiek obrotu Utworami.

9.  Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, a także że utwory jakie powstaną w ramach wykonywania Umowy nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich.

10. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z danego Utworu tylko na własny, niekomercyjny użytek.

11. Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków udzielonej mu Licencji, z uwzględnieniem: postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego i ponosi prawem przewidzianą odpowiedzialność za korzystanie z Utworów z naruszeniem tych warunków.

12. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, o których mowa w ust. 11, Licencjodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Licencji według swego wyboru: ze skutkiem natychmiastowym, bądź po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Licencjobiorcy na zaprzestanie naruszeń lub usunięcia ich skutków, a także do nie udzielenia takiemu Licencjobiorcy kolejnej Licencji.

13. Licencjodawca ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zawinionego przez Licencjobiorcę naruszenia postanowień Regulaminu.

14. Jeżeli zawinione przez Licencjobiorcę naruszenie postanowień Regulaminu spowoduje wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko Licencjodawcy, Licencjobiorca jest zobowiązany do zaspokojenia takiego roszczenia i zwolnienia Licencjodawcy ze wszelkich świadczeń z tego tytułu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, albo do naprawienia wynikłej stąd dla Licencjodawcy szkody w pełnej wysokości, nadto zaś Licencjobiorca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Licencjodawcę z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Przy czym Licencjodawca zobowiązuje się wstąpić do takiego postępowania w charakterze strony bądź interwenienta ubocznego po stronie Licencjodawcy, w zależności od sytuacji procesowej.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane w Serwisie podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2. Konsumentowi/Licencjobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie korzystania z Usług.

3. Żaden fragment Serwisu (tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki video, pliki z danymi, prezentacji, programy, know-how oraz wszelkie inne dane) nie może być w żaden sposób powielany lub rozpowszechniany w żaden formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy

4. Nazwa i logo Serwisu stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: KG Katarzyna Gładkowska, ul. Białoprądnicka 17/63, 31-221 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@gladkowska.pro. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

3. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.

4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.

6. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. Konsument może …………………………………

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gladkowska.pro

§ 8 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:

a) umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;

b) umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;

c) umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.

3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

4. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.

5. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.

6. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

§ 9 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z oferty Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:

a) pisemnie na adres: KG Katarzyna Gładkowska, ul. Białoprądnicka 17/63, 31-221 Kraków

b) drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@gladkowska.pro

2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

b) żądania Klienta,

c) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 11 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: KG Katarzyna Gładkowska, ul. Białoprądnicka 17/63, 31-221 Kraków

b) drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@gladkowska.pro

3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Dane osobowe

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte poniżej w treści „Polityka prywatności” na stronie internetowej www.gladkowska.pro

§ 13 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto),

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: KG Katarzyna Gładkowska, ul. Białoprądnicka 17/63, 31-221 Kraków lub też pisemnie na adres: kontakt@gladkowska.pro Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia,

c) w wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

d) W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;

b) konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

c) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;

d) zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;

e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;

f) zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;

g) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

h) przeciwdziałanie nadużyciom;

i) zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.

5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów o dostarczenie treści cyfrowych przed zmianą Regulaminu.

7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.gladkowska.pro w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.